கருத்துக்களம்

  • Forum
  • Topics
  • Posts
  • Freshness
  • ஊக்கம் உத்வேகம் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஊக்கம், உத்வேகம் தரும் வகையில் உங்கள் ஆரோக்கியமான அனுபவங்கள், சிந்தனைகளை பகிர்ந்துகொள்ளும் குழுமம்.
  • 0
  • 0
  • Ingen emner
  • எதிர்கால சிந்தனை அடுத்த ஐந்து வினாடிகளில் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஐந்து மாதங்கள்? ஐந்து தசாப்தங்கள்? எதிர்காலத்தைப் பற்றி சிந்திப்பது என்பது மன நேரப் பயணத்தின் ஒரு வடிவமாகும், அதில் மனிதர்கள் தனித்துவமான திறமை கொண்டவர்கள். உங்கள் எதிர்கால ஆரோக்கியமான சிந்தனைகளை இங்கு உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள்!
  • 0
  • 0
  • Ingen emner
X